Zakup do 12:00 wysyłka tego samego dnia *
Darmowa dostawa do paczkomatu InPost
Logo-Snailmed-R

Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy www.snailmed.pl, zwany dalej Sklepem, prowadzony jest przez spółkę Snailmed Polska sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Pusta 62, 41-206 Sosnowiec, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000731542, o numerze NIP 6443540520, o numerze REGON 380206477, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 PLN, wpłaconym w pełnej wysokości, zwaną dalej Sprzedawcą.
 2. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą pod podanym w ust. 1 adresem Sprzedawcy, pod adresem mailowym: sklep@snailmed.pl, jak również pod dostępnym w dni robocze (od poniedziałku do piątku) od godz. 9.00 do godz. 15.00 numerem Infolinii: 694 795 456 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Kupujący).
 3. W Sklepie Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Informacje zawarte na stronie www.snailmed.pl nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

KORZYSTANIE ZE SKLEPU

 1. Kupujący może korzystać ze Sklepu dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, na którym gromadzone są dane oraz informacje o Kupującym, dotyczące jego działań w Sklepie (dalej: Konto), zgodnie z postanowieniami. Regulaminu albo nie tworzyć Konta i składać zamówienia, o których mowa w ust. 6 oraz o których mowa w ust. 8, a także korzystać z innych funkcjonalności Sklepu, wskazanych w ust. 21, dostępnych również dla niezarejestrowanych Kupujących, podając każdorazowo dane niezbędne do ich realizacji.
 2. W celu dokonania zakupu w Sklepie Kupujący, na podstawie zamieszczonych w Sklepie informacji o towarach, dokonuje wyboru towaru, którego zakupem jest zainteresowany oraz składa zamówienie na ten towar, ze wskazaniem miejsca dostawy i sposobu płatności. Kupujący będący osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą informuje sprzedawcę podczas składania zamówienia w Sklepie o tym, czy zawierana umowa ma dla niego charakter zawodowy.  Kupujący może złożyć zamówienie:
  • bezpośrednio w Sklepie – po zalogowaniu się na Koncie lub bez konieczności rejestracji Konta – poprzez zdalne wypełnienie stosownego formularza elektronicznego, podejmując kolejne czynności techniczne, w oparciu o wyświetlane Kupującemu komunikaty lub informacje. Skuteczne złożenie zamówienia przez Kupującego w tym trybie wymaga dokonania przez niego akceptacji niniejszego Regulaminu, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru w wypełnianym formularzu elektronicznym. Kupujący, z chwilą złożenia zamówienia kończącego procedurę, o której mowa w zd.1, składa Sprzedawcy ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego, przez co wyraża wolę zawarcia umowy sprzedaży wskazanego przez siebie towaru na warunkach opisanych w zamówieniu. Takie zamówienie jest wiążące dla Kupującego i nie może być odwołane bez zgody Sprzedawcy po wyświetleniu komunikatu potwierdzającego otrzymanie zamówienia przez Sprzedawcę. Nie uchybia to prawu Kupującego będącego konsumentem oraz prawu Kupującego będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego do odstąpienia od umowy sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • telefonicznie – na numer Infolinii podany w ust. 2. Kupujący, z chwilą złożenia zamówienia telefonicznego, składa Sprzedawcy ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego, przez co wyraża wolę zawarcia umowy sprzedaży wskazanego przez siebie towaru na warunkach opisanych w zamówieniu. Takie zamówienie jest wiążące dla Kupującego i nie może być odwołane bez zgody Sprzedawcy. Nie uchybia to prawu Kupującego będącego konsumentem oraz prawu Kupującego będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego do odstąpienia od umowy sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. W odpowiedzi na zamówienie Kupującego złożone bezpośrednio w Sklepie, zgodnie z procedurą określoną w ust. 6 lit. a, jednocześnie z wyświetleniem komunikatu potwierdzającego otrzymanie zamówienia przez Sprzedawcę, do Kupującego wysyłana jest automatyczna wiadomość e-mail z takim potwierdzeniem. Wiadomość zawierająca potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę jest wysyłana również do Kupującego, który złożył zamówienie telefoniczne, zgodnie z postanowieniami ust. 6 lit. b. Wraz z potwierdzeniem otrzymania przez Sprzedawcę zamówienia telefonicznego Kupujący otrzymuje treść wiążącego go Regulaminu, wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz inne informacje wymagane przepisami prawa. Potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę nie jest jednoznaczne z akceptacją takiego zamówienia. Sprzedawca zawiadamia Kupującego o akceptacji jego zamówienia przesyłając Kupującemu wiadomość e-mail z informacją o przekazaniu zamówienia do wysyłki. Wraz z tą wiadomością Kupujący otrzymuje treść wiążącego go Regulaminu, wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz inne informacje wymagane przepisami prawa. Z chwilą przesłania takiej informacji do Kupującego między stronami dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży opisanego w zamówieniu towaru. Jeżeli zamówienie nie może zostać zrealizowane przez Sprzedawcę, Sprzedawca zawiadamia o tym Kupującego przesyłając mu wiadomość e-mail z informacją o odmowie realizacji zamówienia oraz przyczynie tej odmowy. Zawiadomienie o akceptacji lub odmowie realizacji zamówienia przesyłane jest do Kupującego nie później niż w ciągu 4 dni roboczych (od poniedziałku, do piątku) od dnia jego otrzymania przez Sprzedawcę
 4. Każde zamówienie złożone przez Kupującego, zgodnie z ust. 6, dokonane przez Kupującego, jest rozpatrywane przez Sprzedawcę pod kątem możliwości jego realizacji, z uwagi na dostępność towarów. W przypadku, gdy zamówienie nie może zostać zrealizowane przez Sprzedawcę, z powodu niedostępności danego towaru, Kupujący jest niezwłocznie informowany przez Sprzedawcę o odmowie realizacji zamówienia, Jeżeli zamówienie będzie mogło zostać zrealizowane przez Sprzedawcę, jednakże w terminie dłuższym niż wskazany w ust. 17, Sprzedawca informuje Kupującego o konieczności dłuższego oczekiwania na realizację zamówienia, z prośbą o potwierdzenie woli dalszej ich realizacji. W przypadku odmowy Kupującego zmiany terminu realizacji zamówienia Sprzedawca odmawia realizacji danego zamówienia.
 5. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień na takie towary następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 6. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia błędów systemowych w Sklepie, skutkujących wyświetleniem nieprawidłowego opisu zamawianych towarów, w tym nieprawidłowej ceny towarów, nie dokonania przez Klienta zapłaty za zamówiony towar w terminie lub uzasadnionego podejrzenia, że podane przez Klienta dane nie są prawidłowe lub jeżeli ilość zamawianych lub sztuk tego samego artykułu jest wyższa niż 10szt. Podstawą do odmowy realizacji zamówienia Klienta będącego przedsiębiorcą są wątpliwości Sprzedawcy co do tożsamości Klienta, jak również jego statusu, jako czynnego podatnika VAT.
 7. Do każdego zakupu dokonanego w Sklepie wystawiany jest paragon fiskalny bądź faktura. Faktura może mieć postać faktury elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, chyba że Kupujący wyraźnie wskaże w informacji do Sprzedającego, że faktura powinna zostać wystawiona w formie tradycyjnej.
 8. Wszystkie ceny podawane są w Sklepie w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Informacja o cenie podawana w Sklepie przy towarze jest wiążąca dla Stron od chwili otrzymania przez Kupującego informacji od Sprzedawcy o przekazaniu zamówienia do wysyłki.
 9. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny za towar zamówiony w Sklepie, zgodnie z postanowieniami ust. 6, wraz z kosztami dostawy, nie później niż w terminie 2 dni od dnia złożenia zamówienia. Przy czym Kupujący, składając zamówienie, może wybrać następujące formy płatności (przy czym formy płatności dostępne w odniesieniu do danego towaru lub danego zamówienia, wskazywane są wyraźnie podczas procedury składania zamówienia przez Kupującego, o której mowa w ust. 6):
  • płatność przy odbiorze towarów od kuriera (pobranie) – zapłata następuje gotówką kurierowi przy odbiorze zakupionych towarów;
  • płatność z góry za pomocą przelewu bankowego – po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail od Sprzedawcy z informacją o numerze rachunku bankowego, na którą powinien przelać należną Sprzedawcy kwotę; zamówienie jest w takim przypadku przekazywane do realizacji po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy;
  • płatność z góry za pomocą systemu PayU – płatność w tej formie może mieć postać:
   – płatności kartą kredytową – każda transakcja płatności jest w takim przypadku autoryzowana przez operatora płatności internetowych PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: PayU); przekazanie zamówienia do realizacji następuje po potwierdzeniu dokonania płatności;
   – płatności e-przelewem – płatność jest obsługiwana przez PayU; zamówienie jest przekazywane do realizacji po potwierdzeniu dokonania płatności;
 10. Termin dostarczenia do Kupującego zakupionego przez niego towaru, liczony od dnia dojścia do skutku między Stronami umowy sprzedaży, zgodnie z postanowieniami ust. 7, wynosi 7 dni roboczych. Wszystkie przesyłki są dostarczane na koszt Kupującego, poprzez firmy kurierskie, na wskazany przez Kupującego adres, na terytorium Polski. Koszty dostawy oraz ewentualne koszty dodatkowe dla każdego towaru wskazywane są wyraźnie podczas procedury składania zamówienia przez Kupującego, o której mowa w ust. 6.

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 • Zamówienia złożone do godziny 12:00 w dni robocze są realizowane tego samego dnia.
 • Niniejsze zasady dotyczą wyłącznie dni roboczych, z wyłączeniem dni wolnych od pracy oraz świąt.

ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Rejestracja Kupującego, a tym samym utworzenie Konta Kupującego, następuje poprzez zaakceptowanie przez Kupującego odpowiedniego elektronicznego formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie Sklepu, po wypełnieniu wymaganych rubryk tegoż formularza. Utworzenie Konta Kupującego wymaga dokonania przez niego akceptacji niniejszego Regulaminu, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru w wypełnianym formularzu elektronicznym. W procesie rejestracji Konta Kupujący samodzielnie ustala i wprowadza hasło dostępu do Konta.
 2. Z chwilą zaakceptowania przez Kupującego elektronicznego formularza rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 16, między Stronami zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi polegającej na nieodpłatnym prowadzeniu przez Sprzedawcę Konta Kupującego oraz udostępnieniu Kupującemu możliwości korzystania z dostępnych w Koncie funkcjonalności, polegających w szczególności na: zarządzaniu danymi osobowymi Kupującego, składaniu zamówień i rezerwacji, wglądzie w status złożonych zamówień oraz rezerwacji, wglądzie w historię zakupów Kupującego w Sklepie, składaniu reklamacji dotyczących zakupionych towarów. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze Stron może rozwiązać taką umowę z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy powoduje utratę przez Kupującego dostępu do Konta oraz jest jednoznaczne z odmową realizacji przez Sprzedającego wszystkich zamówień, co do których nie doszło jeszcze między Stronami do zawarcia umowy sprzedaży, a także wszystkich rezerwacji, w zakresie których Kupujący nie otrzymał jeszcze od Sprzedającego informacji o ich akceptacji.
 3. Z jednego Konta może korzystać wyłącznie jeden Kupujący. Kupujący nie może udostępniać danych dostępowych do Konta innym osobom. Kupujący zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia danych służących do korzystania z Konta, w szczególności hasła dostępu do Konta.
 4. Każdy Kupujący, bez konieczności tworzenia Konta Kupującego, może korzystać z następujących usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną:
  • usługi pozwalającej Kupującemu na przeglądanie, na stronie Sklepu, katalogu towarów dostępnych w Sklepie oraz uzyskiwanie informacji o tych towarach;
  • usługi umożliwiającej Kupującemu składanie zamówień na towary dostępne w Sklepie, w sposób określony w ust. 6, w celu ich nabycia w drodze umowy zawartej na odległość;
  • innych usług dostępnych na stronie Sklepu dla niezarejestrowanych Kupujących, w szczególności polegających na możliwości składania przez Kupującego reklamacji drogą elektroniczną.
 5. Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, o których mowa w ust. 19, mają charakter nieodpłatny, chyba że w przypadku danej funkcjonalności Sprzedawca, przed skorzystaniem z niej przez Kupującego, wyraźnie poinformował Kupującego, zgodnie z przepisami prawa, o konieczności poniesienia opłaty i wysokości tej opłaty. Ww. umowy zawierane są każdorazowo z chwilą rozpoczęcia przez Kupującego korzystania z danej funkcjonalności, na czas tego korzystania.
 6. Prawidłowe korzystanie z usług, o których mowa w ust. 19 i 20, możliwe jest wyłącznie przy pomocy komputera klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny (np. Linux, Mac OS, Windows lub podobny) oraz przeglądarkę internetową (np. Firefox, Opera, Safari lub podobną).
 7. Kupujący zobowiązany jest do:
  • korzystania z usług, o których mowa w ust. 19 i 21 w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,
  • przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu,
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,
  • korzystania z usług, o których mowa w ust. 19 i 21 oraz z narzędzi dostępnych w Sklepie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,
  • nie stosowania technik i urządzeń zakłócających pracę infrastruktury informatycznej;
 8. Sprzedawca może przeprowadzać prace konserwacyjne Sklepu. W czasie prac konserwacyjnych dostępność niektórych lub wszystkich usług i funkcjonalności Sklepu może być ograniczona częściowo lub całkowicie. Sprzedawca zobowiązuje się do powiadamiania o planowanych pracach konserwacyjnych z odpowiednim wyprzedzeniem.
 9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji w Sklepie, w szczególności w trakcie składania zamówień, zgodnie z ust. 6 Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa Sklepu.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Uwzględniając brzmienie art. 27 i nast. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) (Ustawa o prawach konsumenta), Kupujący będący konsumentem oraz Kupujący będący osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni, odpowiednio:
  • w przypadku umowy sprzedaży towarów – od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie towaru,
  • w przypadku umowy sprzedaży towarów, obejmującej wiele towarów, które dostarczane są osobno – od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniego z towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie ostatniego z towarów, w przypadku umowy o świadczenie usług – od dnia zawarcia umowy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (sugerowaną przez Sprzedawcę formą odstąpienia od umowy, zapewniającą najsprawniejszy przebieg rozliczeń między stronami, jest przesłanie formularza o odstąpieniu od umowy (zał. Nr 1) pocztą elektroniczną na adres mailowy: sklep@snailmed.pl).
  Po otrzymaniu od Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy Sprzedawca przesyła Kupującemu wiadomość e-mail wskazującą proponowany adres wysyłki towaru oraz numer ewidencyjny zwrotu. Wskazanie przez Kupującego podanego przez Sprzedawcę numeru ewidencyjny na liście przewozowym, jak również dostarczenie przez Kupującego zwracanego towaru na adres podany przez Sprzedawcę, usprawni przebieg rozliczeń pomiędzy stronami z tytułu odstąpienia od umowy.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy od Kupującego.
 5. Kupujący, w przypadku odstąpienia od umowy zobowiązany jest odesłać lub przekazać Sprzedającemu rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 6. Kupujący będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy. Dotyczy to również przypadku, gdy rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą.
 7. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 8. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, na podstawie art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, nie przysługuje Kupującemu będącemu konsumentem oraz Kupującemu będącemu osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego w odniesieniu do umów:
  o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za jego wyraźną zgodą, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według jego specyfikacji lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

NEWSLETTER I SYSTEM SMS.

 1. Klient akceptując regulamin zapisuje się do newslettera oraz wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach oraz rabatach drogą emailową oraz poprzez system SMS. Klient wyraża zgodę na przesyłanie przez Administratora informacji handlowych w postaci newslettera oraz informacji SMS przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych Klienta. Zgoda może być w każdej chwili wycofana, co nie wpływa na zgodność z prawem czynności dokonanych przed jej wycofaniem. Dane identyfikacyjne i kontaktowe podane przez Klienta przetwarzane są przez Administratora na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu prowadzenia działań marketingowych. Zapisanie się do otrzymywania informacji handlowych takich jak newsletter oraz SMS jest dobrowolne dla Klienta, jednakże bez podania wskazanych w formularzu zapisu danych identyfikacyjnych i kontaktowych zapisanie się nie jest możliwe.

ZGŁASZANIE I ROZPATRYWANIE REKLAMACJI

 1. Każdy Kupujący jest uprawniony do złożenia Sprzedawcy reklamacji, W przypadku wad towarów lub reklamacji Kupujący może złożyć reklamację za pomocą formularza reklamacyjnego (zał. Nr 2) w formie elektronicznej – za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres mailowy: sklep@snailmed.pl  pocztą, na adres Sprzedawcy podany w ust.1.
  Pismo reklamacyjne powinno zawierać:
  – imię i nazwisko
  – nr telefonu oraz email
  – kopię dowodu zakupu
  – przyczynę / powód reklamacji
 2. Sprzedawca rozpatruje reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty jej złożenia przez Kupującego, powiadamiając Kupującego o sposobie załatwienia reklamacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. „W procesie rejestracji Konta, podczas składania zamówienia lub dokonywania rezerwacji, jak również korzystania z formularzy kontaktowych/zgłoszeniowych dostępnych w Sklepie, Kupujący podaje dane osobowe niezbędne Sprzedawcy do świadczenia usług drogą elektroniczną, a także do wykonania zawartej przez strony umowy sprzedaży lub realizacji dokonanej rezerwacji. Powierzone Sprzedawcy dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności znajdującej się na stronie Sklepu”.
 3. Sprzedawca może zmienić Regulamin. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu zamieszczenia ich na stronie internetowej Sklepu, chyba że Sprzedawca wskazał późniejszy termin wejścia w życie nowego Regulaminu. Postanowienie zdania poprzedzającego nie ma zastosowania do Klienta posiadającego utworzone Konto, który przed upływem 7 dni od dnia powiadomienia przez Sprzedawcę o zmianie Regulaminu, wypowiedział umowę o świadczenie usługi, o której mowa w ust. 16. W przypadku dokonania przez Kupującego wypowiedzenia, o którym mowa w zd. 2, umowa o świadczenie usługi, o której mowa w ust. 16 ulega rozwiązaniu z upływem ww. terminu. Zmiany Regulaminu nie mają zastosowania do zamówień złożonych, zgodnie z postanowieniami ust. 6, oraz rezerwacji dokonanych zgodnie z postanowieniami ust. 8, przed wejściem w życie zmian. Takie zamówienia i rezerwacje będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
 4. Aktualny Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.snailmed.pl
 5. Wszelkie spory pomiędzy Stronami będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.
 6. Regulamin wchodzi w życie dn. 01.09.2022 r.

WZORY FORMULARZY:
Wzór formularza odstąpienia od umowy
Wzór formularza reklamacji